Usporiadanie dňa v materskej škole

Denné výchovno-vzdelávacie aktivity konkrétnej vekovej kategórie sú spracované vo forme denného poriadku, ktorý je zverejnený na nástenke v šatni príslušnej triedy.

Denný poriadok pre deti najstaršej vekovej kategórie

6:30 - 7:00 - otvorenie MŠ, schádzanie a sústreďovanie detí, hry a hrové činnosti

7:00 - 8:45 - Hry a hrové činnosti ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; individuálne jazykové chvíľky ranný kruh – rozhovory, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenie

8:45 - 9:00 - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie)

9:00 - 9:45 - Edukačné aktivity (výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, dramatické atď.), ktoré sú zamerané na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa; aktivity realizované formou hier (, ktorých edukačný zámer vychádza zo ŠkVP a ŠVP), hry a hrové činnosti

9:45 - 11:45 - Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, záhrada (s rôznym zameraním)

11:45 - 14:00 - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena), obed (stolovanie), oddych

14:00 - 14:30 - Pohybové a relaxačné cvičenie ,činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena) olovrant (stolovanie)

14:30 - 16:30 - Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; krúžková činnosť, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa

U deti mladších vekových kategórií sú všetky činnosti posunuté o 15 minút späť.