Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 16,30 hod. V pavilóne mladších detí výchovno-vzdelávacia činnos prebieha od 6,30 do 16.00 hod. V pavilóne starších detí edukačné aktivity prebiehajú v čase od 6,30 do 16,30 hod.