O škole

Sme materská škola, ktorá pôsobí v meste Levoča už niekoľko rokov. Poskytuje predprimárny stupeň vzdelania, ktorý deti získajú absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu ISCED 0 - odboru vzdelávania v materskej škole. Škola zabezpečuje denne výchovu a vzdelávanie detí vo veku od 2,5 až do šiestich rokov v štyroch triedach. Navštevujú ju aj deti s odkladom povinnej školskej dochádzky v období do siedmych rokov. Zariadenie poskytuje celodennú starostlivosť, prípadne na požiadanie zákonných zástupcov aj poldennú formu edukácie, spravidla päť hodín denne v dopoludňajších hodinách.

Od školského roku 2009/2010 sa v škole pracuje podľa školského vzdelávacieho programu „Margarétka“ s rozšírením o oblasť environmentálnej výchovy. Prioritne sa zameriava na formovanie návykov zdravého životného štýlu, na rozvíjanie aktívneho vzťahu k ochrane životného prostredia, posilňovanie environmentálneho cítenia a záujmu o ekológiu.

Škola je zapojená do:

• Programu podpory zdravia: „Bezpečný pohyb = zdravé dieťa“

• Celoslovenských projektov: Adamko hravo zdravo, Bezpečná škôlka

• Národného programu prevencie obezity

• Národného akčného plánu UNICEF - „Škola priateľská k deťom“

• Medzinárodného projektu „Zelená škola“