Školský Vzdelávací Program „MARGARÉTKA“

Dátum prerokovania ŠKVP na pedagogickej rade: 26. 06. 2009

Dátum prerokovania v Rade školy: 29. 06. 2009

Dátum vydania ŠKVP : 30. 06. 2009

Mgr. Daniela Koterbová, riaditeľka školy

    Materská škola plní ciele a požiadavky Školského vzdelávacieho programu „Margarétka“, ktorého obsah výchovy a vzdelávania sme rozšírili nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie o oblasť environmentálnej výchovy. Symbolom našej práce sa stal poľný kvietok margarétka, ktorý obrazne vyjadruje krehký vzťah človeka s prírodou. Každé dieťa, ktoré sa stane „kvietkom“ školskej lúky, praktickou činnosťou a vlastnou empíriou objaví a spozná svet, jeho zázraky, tajomstvá … . Školský vzdelávací program sa nachádza v každej triede. Je záväzným dokumentom pre všetkých pedagogických zamestnancov školy.

Kliknutím zväčšite obrázok