Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Mária Gorbárová

Úradné dni pre verejnos: pondelok a streda od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Mobil: 0910867412

Príspevok na stravovanie dieaa, pokiaž sa v materskej škole stravuje.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Levoča č. 11/2009 zo dňa 27.8. 2009 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách sa v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta určuje jednotný príspevok na jeden deň:

celodenná strava: vo výške stravného limitu 1, 05 €

desiata: 0,24 €

obed: 0,60 €

olovrant 0,21 €

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieaa, je určený vo výške výdavkov na čiastočnú úhradu nákladov za nákup potravín podža vekových kategórií stravníkov a v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Preplatky sa vyrovnávajú mesačne odčítaním danej sumy od poplatku za stravu v nasledujúcom mesiaci.