Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Gašpara Haina 36, sa na školský rok 2013/2014 uskutoční v období:

od 04. 02. do 15. 02. 2013

a

od 25.02. do 15. 03. 2013.

Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Žiadosť si rodičia prevezmú v materskej škole v pracovných dňoch v čase
od 11.00 – 13.00 hod
.
Po potvrdení zdravotného stavu dieťaťa pediatrom a písomnom vyjadrení súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov ju predložia riaditeľke školy.

Podmienky prijímania detí:

  •     • prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 31.08.2013 dovŕšia piaty rok veku;
        • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
        • deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu;
        • deti, ktoré dovŕšia tri roky veku a ich matky nastupujú do zamestnania
         alebo si zamestnanie hľadajú.