Voľné pracovné miesta na našej škole

Riaditeľka Materskej školy Levoča, Ul. Gašpara Haina 36, Mgr. Daniela Koterbová, v zmysle zákona č. 390/2011 § 11a ods. 1 a 2 z 21.10.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva oznámenie o voľnom pracovnom mieste.

Kategória zamestnanca: učiteľ v materskej škole
Podkategória zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Predpokladaný nástup: 01.09.2013

Kvalifikačné predpoklady:
• úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. doklady o ukončenom vzdelaní
4. súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
5. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Termín doručenia žiadosti do 20.08.2013

Adresa zamestnávateľa: Materská škola Levoča, Ul. Gašpara Haina 36, 054 01 Levoča

Kontakt: msghaina@levonetmail.sk, telefón: 053 4513610, mobil: 0911 732002