Organizácia krúžkovej činnosť v materskej škole

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy alebo lektoriek z CVČ, ktoré sú spôsobilé vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikované lektorky, ktoré na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

• Tvorivá keramická dielňa

– pod vedením p. uč. Mgr. Ivety Ščurkovej

- dvakrát mesačne v stredu od 15.00 – do 15.45 hod

• Cyklo - turistický krúžok

– pod vedením p. uč. Janky Ambrozyovej

- nepárny týždeň v štvrtok od 14.15 – do 15.00 hod.

• Malí umelci

– pod vedením p. uč. E. Breuerovej

– nepárny týždeň v piatok od 14.15 – do 15.00 hod.

• Tančíme ZUMBU

- pod vedením lektorky CVČ p. Mgr. Ľ. Bašistovej

- každú stredu od 14.15 – do 15.00 hod.

• Oboznamovanie s anglickým jazykom

- pod vedením lektorky CVČ p. Pavlíny Muránskej

– každý utorok od 14.15 – do 15.00 hod.

• Logopédia – náprava reči

- pod vedením odbornej zamestnankyne špeciálno-pedagogického poradenstva

– každý pondelok od 14.15 – do 15.00 hod.